Phần mở đầu - 0703

Mã HS Việt Nam 0703 - Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh.

tra cứu mã hs số 0703của Việt Nam là Đối với Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0703 Hành tây, hành, hẹ, tỏi, tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác, tươi hoặc ướp lạnh.
      070310 Hành tây và hành, hẹ:
             07031011 Hành tây:Củ giống
             07031019 Loại khác
             07031021 Hành, hẹ:Củ giống
             07031029 Loại khác
      070320 Tỏi:
             07032010 Củ giống
             07032090 Loại khác
      070390 Tỏi tây và các loại rau họ hành, tỏi khác:
             07039010 Củ giống
             07039090 Loại khác