Phần mở đầu - 8428

Mã HS Việt Nam 8428 - Máy nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ hàng khác (ví dụ, thang máy nâng hạ theo chiều thẳng đứng, cầu thang máy, băng tải chuyển hàng, thùng cáp treo).

tra cứu mã hs số 8428của Việt Nam là Đối với Máy nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ hàng khác (ví dụ, thang máy nâng hạ theo chiều thẳng đứng, cầu thang máy, băng tải chuyển hàng, thùng cáp treo).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ hàng khác (ví dụ, thang máy nâng hạ theo chiều thẳng đứng, cầu thang máy, băng tải chuyển hàng, thùng cáp treo). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8428 Máy nâng hạ, giữ, xếp hoặc dỡ hàng khác (ví dụ, thang máy nâng hạ theo chiều thẳng đứng, cầu thang máy, băng tải chuyển hàng, thùng cáp treo).
      842810 Thang máy nâng hạ theo chiều đứng và tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp):
             84281010 Thang máy kiểu dân dụng
             84281021 Thang máy nâng hạ khác:Loại sử dụng trong xây dựng
             84281029 Loại khác
             84281090 Tời nâng kiểu thùng (trục tải thùng kíp)
      842820 Máy nâng và băng tải dùng khí nén:
             84282010 Loại sử dụng trong nông nghiệp
             84282020 Máy tự động để chuyên chở, kẹp giữ và bảo quản tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp
             84282090 Loại khác
             84283100 Máy nâng hạ và băng tải hoạt động liên tục khác, để vận tải hàng hóa hoặc vật liệu:Thiết kế chuyên sử dụng dưới lòng đất
      842832 Loại khác, dạng gàu:
             84283210 Loại sử dụng trong nông nghiệp
             84283290 Loại khác
      842833 Loại khác, dạng băng tải:
             84283310 Loại sử dụng trong nông nghiệp
             84283320 Máy tự động để chuyên chở, kẹp giữ và bảo quản tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp
             84283390 Loại khác
      842839 Loại khác:
             84283910 Loại sử dụng trong nông nghiệp
             84283930 Máy tự động để chuyên chở, kẹp giữ và bảo quản tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp
             84283990 Loại khác
             84284000 Cầu thang máy và băng tải tự động dùng cho người đi bộ
             84286000 Thùng cáp treo, ghế treo, cơ cấu kéo người trượt tuyết lên cao dùng trong môn trượt tuyết; cơ cấu kéo dùng cho đường sắt leo núi
      842890 Máy khác:
             84289020 Máy tự động để chuyên chở, kẹp giữ và bảo quản tấm mạch in, tấm mạch dây in hoặc tấm mạch in đã lắp ráp
             84289030 Thiết bị đẩy xe goòng trong hầm mỏ, thanh ngang xe goòng hoặc đầu máy và các thiết bị giữ xe goòng chạy đường ray tương tự
             84289090 Loại khác