Phần mở đầu - 6217

Mã HS Việt Nam 6217 - Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ, trừ các loại thuộc nhóm 62.12.

tra cứu mã hs số 6217của Việt Nam là Đối với Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ, trừ các loại thuộc nhóm 62.12.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ, trừ các loại thuộc nhóm 62.12. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6217 Hàng may mặc phụ trợ đã hoàn chỉnh khác; các chi tiết của quần áo hoặc của hàng may mặc phụ trợ, trừ các loại thuộc nhóm 62.12.
      621710 Hàng phụ trợ:
             62171010 Đai Ju đô
             62171090 Loại khác
             62179000 Các chi tiết của quần áo