Phần mở đầu - 8522

Mã HS Việt Nam 8522 - Bộ phận và đồ phụ trợ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các thiết bị của nhóm 85.19 hoặc 85.21.

tra cứu mã hs số 8522của Việt Nam là Đối với Bộ phận và đồ phụ trợ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các thiết bị của nhóm 85.19 hoặc 85.21.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ phận và đồ phụ trợ dùng hoặc chủ yếu dùng cho các thiết bị của nhóm 85.19 hoặc 85.21. ở Việt Nam.