Phần mở đầu - 9025

Mã HS Việt Nam 9025 - Tỷ trọng kế và các dụng cụ đo dạng nổi tương tự, nhiệt kế, hoả kế, khí áp kế, ẩm kế, có hoặc không ghi, và tổ hợp của chúng.

tra cứu mã hs số 9025của Việt Nam là Đối với Tỷ trọng kế và các dụng cụ đo dạng nổi tương tự, nhiệt kế, hoả kế, khí áp kế, ẩm kế, có hoặc không ghi, và tổ hợp của chúng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tỷ trọng kế và các dụng cụ đo dạng nổi tương tự, nhiệt kế, hoả kế, khí áp kế, ẩm kế, có hoặc không ghi, và tổ hợp của chúng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  9025 Tỷ trọng kế và các dụng cụ đo dạng nổi tương tự, nhiệt kế, hoả kế, khí áp kế, ẩm kế, có hoặc không ghi, và tổ hợp của chúng.
             90251100 Nhiệt kế và hỏa kế, không kết hợp với các dụng cụ khác:Chứa chất lỏng, để đọc trực tiếp
      902519 Loại khác:
             90251911 Hoạt động bằng điện:Máy đo nhiệt độ dùng cho xe có động cơ
             90251919 Loại khác
             90251920 Không hoạt động bằng điện
      902580 Dụng cụ khác:
             90258020 Hoạt động bằng điện
             90258030 Không hoạt động bằng điện
      902590 Bộ phận và phụ kiện:
             90259010 Của thiết bị hoạt động bằng điện
             90259020 Của thiết bị không hoạt động bằng điện