Phần mở đầu - 5103

Mã HS Việt Nam 5103 - Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế.

tra cứu mã hs số 5103của Việt Nam là Đối với Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5103 Phế liệu lông cừu hoặc lông động vật loại mịn hoặc loại thô, kể cả phế liệu sợi nhưng trừ lông tái chế.
             51031000 Xơ vụn từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn
             51032000 Phế liệu khác từ lông cừu hoặc từ lông động vật loại mịn
             51033000 Phế liệu từ lông động vật loại thô