Phần mở đầu - 5309

Mã HS Việt Nam 5309 - Vải dệt thoi từ sợi lanh.

tra cứu mã hs số 5309của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi từ sợi lanh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi từ sợi lanh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5309 Vải dệt thoi từ sợi lanh.
      530911 Có tỷ trọng lanh từ 85% trở lên:Chưa hoặc đã tẩy trắng:
             53091110 Đã được in kiểu batik truyền thống
             53091190 Loại khác
      530919 Loại khác:
             53091910 Đã được in kiểu batik truyền thống
             53091990 Loại khác
      530921 Có tỷ trọng lanh dưới 85%:Chưa hoặc đã tẩy trắng:
             53092110 Đã được in kiểu batik truyền thống
             53092190 Loại khác
      530929 Loại khác:
             53092910 Đã được in kiểu batik truyền thống
             53092990 Loại khác