Phần mở đầu - 5311

Mã HS Việt Nam 5311 - Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy.

tra cứu mã hs số 5311của Việt Nam là Đối với Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5311 Vải dệt thoi từ các loại sợi dệt gốc thực vật khác; vải dệt thoi từ sợi giấy.
             53110010 Đã được in kiểu batik truyền thống
             53110090 Loại khác