Phần mở đầu - 0104

Mã HS Việt Nam 0104 - Cừu, dê sống.

tra cứu mã hs số 0104của Việt Nam là Đối với Cừu, dê sống.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cừu, dê sống. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0104 Cừu, dê sống.
      010410 Cừu:
             01041010 Loại thuần chủng để nhân giống
             01041090 Loại khác
      010420 Dê:
             01042010 Loại thuần chủng để nhân giống
             01042090 Loại khác