Phần mở đầu - 8477

Mã HS Việt Nam 8477 - Máy dùng để gia công cao su hoặc plastic hay dùng trong việc sản xuất các sản phẩm từ những vật liệu trên, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.

tra cứu mã hs số 8477của Việt Nam là Đối với Máy dùng để gia công cao su hoặc plastic hay dùng trong việc sản xuất các sản phẩm từ những vật liệu trên, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy dùng để gia công cao su hoặc plastic hay dùng trong việc sản xuất các sản phẩm từ những vật liệu trên, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8477 Máy dùng để gia công cao su hoặc plastic hay dùng trong việc sản xuất các sản phẩm từ những vật liệu trên, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này.
      847710 Máy đúc phun:
             84771010 Để đúc cao su
             84771031 Để đúc plastic:Máy đúc phun sản phẩm poly (vinyl chloride) (PVC)
             84771039 Loại khác
      847720 Máy đùn:
             84772010 Để đùn cao su
             84772020 Để đùn plastic
             84773000 Máy đúc thổi
      847740 Máy đúc chân không và các loại máy đúc nhiệt khác:
             84774010 Để đúc hay tạo hình cao su
             84774020 Để đúc hay tạo hình plastic
             84775100 Máy đúc hay tạo hình khác:Để đúc hay tái chế lốp hơi hay để đúc hay tạo hình loại săm khác
      847759 Loại khác:
             84775910 Dùng cho cao su
             84775920 Dùng cho plastic
      847780 Máy khác:
             84778010 Để chế biến cao su hoặc sản xuất các sản phẩm từ cao su, hoạt động bằng điện
             84778020 Để chế biến cao su hoặc sản xuất các sản phẩm từ cao su, không hoạt động bằng điện
             84778031 Để chế biến plastic hoặc sản xuất các sản phẩm từ plastic, hoạt động bằng điện:Máy ép lớp mỏng dùng để sản xuất tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in
             84778039 Loại khác
             84778040 Để chế biến plastic hoặc sản xuất các sản phẩm từ plastic không hoạt động bằng điện
      847790 Bộ phận:
             84779010 Của máy chế biến cao su hoặc sản xuất các sản phẩm từ cao su hoạt động bằng điện
             84779020 Của máy để chế biến cao su hoặc sản xuất các sản phẩm từ cao su không hoạt động bằng điện
             84779032 Của máy chế biến plastic hoặc sản xuất các sản phẩm từ plastic hoạt động bằng điện:Bộ phận của máy ép lớp mỏng dùng để sản xuất tấm mạch in hoặc tấm mạch dây in
             84779039 Loại khác
             84779040 Để chế biến plastic hoặc các sản phẩm từ plastic, không hoạt động bằng điện