Phần mở đầu - 8459

Mã HS Việt Nam 8459 - Máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) thuộc nhóm 84.58.

tra cứu mã hs số 8459của Việt Nam là Đối với Máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) thuộc nhóm 84.58.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) thuộc nhóm 84.58. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8459 Máy công cụ (kể cả đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được) dùng để khoan, doa, phay, ren hoặc ta rô bằng phương pháp bóc tách kim loại, trừ các loại máy tiện (kể cả trung tâm gia công tiện) thuộc nhóm 84.58.
      845910 Đầu gia công tổ hợp có thể di chuyển được:
             84591010 Hoạt động bằng điện
             84591020 Không hoạt động bằng điện
             84592100 Máy khoan khác:Điều khiển số
      845929 Loại khác:
             84592910 Hoạt động bằng điện
             84592920 Không hoạt động bằng điện
             84593100 Máy doaphay khác:Điều khiển số
      845939 Loại khác:
             84593910 Hoạt động bằng điện
             84593920 Không hoạt động bằng điện
      845940 Máy doa khác:
             84594010 Hoạt động bằng điện
             84594020 Không hoạt động bằng điện
             84595100 Máy phay, kiểu công xôn:Điều khiển số
      845959 Loại khác:
             84595910 Hoạt động bằng điện
             84595920 Không hoạt động bằng điện
             84596100 Máy phay khác:Điều khiển số
      845969 Loại khác:
             84596910 Hoạt động bằng điện
             84596920 Không hoạt động bằng điện
      845970 Máy ren hoặc máy ta rô khác:
             84597010 Hoạt động bằng điện
             84597020 Không hoạt động bằng điện