Phần mở đầu - 0401

Mã HS Việt Nam 0401 - Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.

tra cứu mã hs số 0401của Việt Nam là Đối với Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0401 Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.
      040110 Có hàm lượng chất béo không quá 1% tính theo trọng lượng:
             04011010 Dạng lỏng
             04011090 Loại khác
      040120 Có hàm lượng chất béo trên 1% nhưng không quá 6% tính theo trọng lượng:
             04012010 Dạng lỏng
             04012090 Loại khác
      040140 Có hàm lượng chất béo trên 6% nhưng không quá 10% tính theo trọng lượng:
             04014010 Sữa dạng lỏng
             04014020 Sữa dạng đông lạnh
             04014090 Loại khác
      040150 Có hàm lượng chất béo trên 10% tính theo trọng lượng:
             04015010 Dạng lỏng
             04015090 Loại khác