Phần mở đầu - 3825

Mã HS Việt Nam 3825 - Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương này.

tra cứu mã hs số 3825của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương này.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương này. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3825 Các sản phẩm còn lại của ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; rác thải đô thị; bùn cặn của nước thải; các chất thải khác được nêu ở Chú giải 6 của Chương này.
             38251000 Rác thải đô thị
             38252000 Bùn cặn của nước thải
      382530 Rác thải bệnh viện:
             38253010 Bơm tiêm, kim tiêm, ống dẫn lưu và các loại tương tự
             38253090 Loại khác
             38254100 Dung môi hữu cơ thải:Đã halogen hoá
             38254900 Loại khác
             38255000 Chất thải từ dung dịch tẩy kim loại, chất lỏng thuỷ lực, dầu phanh và chất lỏng chống đông
             38256100 Chất thải khác từ ngành công nghiệp hoá chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan:Chứa chủ yếu các hợp chất hữu cơ
             38256900 Loại khác
             38259000 Loại khác