Phần mở đầu - 0713

Mã HS Việt Nam 0713 - Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt.

tra cứu mã hs số 0713của Việt Nam là Đối với Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0713 Các loại đậu khô, đã bóc vỏ quả, đã hoặc chưa bóc vỏ hạt hoặc làm vỡ hạt.
      071310 Đậu Hà Lan (Pisum sativum):
             07131010 Phù hợp để gieo trồng
             07131090 Loại khác
      071320 Đậu Hà Lan loại nhỏ (garbanzos):
             07132010 Phù hợp để gieo trồng
             07132090 Loại khác
      071331 Đậu hạt (Vigna spp., Phaseolus spp.):Đậu thuộc loài Vigna mungo (L.) Hepper hoặc Vigna radiata (L.) Wilczek:
             07133110 Phù hợp để gieo trồng
             07133190 Loại khác
      071332 Đậu hạt đỏ nhỏ (Adzuki) (Phaseolus hoặc Vigna angularis):
             07133210 Phù hợp để gieo trồng
             07133290 Loại khác
      071333 Đậu tây, kể cả đậu trắng (Phaseolus vulgaris):
             07133310 Phù hợp để gieo trồng
             07133390 Loại khác
      071334 Đậu bambara (Vigna subterranea hoặc Voandzeia subterranea):
             07133410 Phù hợp để gieo trồng
             07133490 Loại khác
      071335 Đậu đũa (Vigna unguiculata):
             07133510 Phù hợp để gieo trồng
             07133590 Loại khác
      071339 Loại khác:
             07133910 Phù hợp để gieo trồng
             07133990 Loại khác
      071340 Đậu lăng:
             07134010 Phù hợp để gieo trồng
             07134090 Loai khác
      071350 Đậu tằm (Vicia faba var. major) và đậu ngựa (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor):
             07135010 Phù hợp để gieo trồng
             07135090 Loại khác
             07136000 Đậu triều, đậu săng (Cajanus cajan)
      071390 Loại khác:
             07139010 Phù hợp để gieo trồng
             07139090 Loại khác