Chương - 14

Mã HS Việt Nam 14 - Vật liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

Tra cứu mã hs số 14 của Việt Nam là Đối với Vật liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vật liệu thực vật dùng để tết bện; các sản phẩm thực vật chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác ở Việt Nam.