Chương - 97

Mã HS Việt Nam 97 - Các tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm và đồ cổ

Tra cứu mã hs số 97 của Việt Nam là Đối với Các tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm và đồ cổ. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các tác phẩm nghệ thuật, đồ sưu tầm và đồ cổ ở Việt Nam.