Phần mở đầu - 0809

Mã HS Việt Nam 0809 - Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi.

tra cứu mã hs số 0809của Việt Nam là Đối với Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0809 Quả mơ, anh đào, đào (kể cả xuân đào), mận và mận gai, tươi.
             08091000 Quả mơ
             08092100 Quả anh đào:Quả anh đào chua (Prunus cerasus)
             08092900 Loại khác
             08093000 Quả đào, kể cả xuân đào
      080940 Quả mận và quả mận gai:
             08094010 Quả mận
             08094020 Quả mận gai