Phần mở đầu - 7116

Mã HS Việt Nam 7116 - Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý và đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo).

tra cứu mã hs số 7116của Việt Nam là Đối với Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý và đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý và đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7116 Sản phẩm bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy, đá quý và đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo).
             71161000 Bằng ngọc trai tự nhiên hoặc nuôi cấy
             71162000 Bằng đá quý hoặc đá bán quý (tự nhiên, tổng hợp hoặc tái tạo)