Chương - 71

Mã HS Việt Nam 71 -

Tra cứu mã hs số 71 của Việt Nam là Đối với . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho ở Việt Nam.

Chương - 71     
phần mở đầu mô tả món hàng