Phần mở đầu - 0204

Mã HS Việt Nam 0204 - Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

tra cứu mã hs số 0204của Việt Nam là Đối với Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0204 Thịt cừu hoặc dê, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
             02041000 Thịt cừu non cả con và nửa con không đầu, tươi hoặc ướp lạnh
             02042100 Thịt cừu khác, tươi hoặc ướp lạnh:Thịt cả con và nửa con không đầu
             02042200 Thịt pha có xương khác
             02042300 Thịt lọc không xương
             02043000 Thịt cừu non, cả con và nửa con không đầu, đông lạnh
             02044100 Thịt cừu khác, đông lạnh:Thịt cả con và nửa con không đầu
             02044200 Thịt pha có xương khác
             02044300 Thịt lọc không xương
             02045000 Thịt dê