Phần mở đầu - 8470

Mã HS Việt Nam 8470 - Máy tính và các máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán; máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền.

tra cứu mã hs số 8470của Việt Nam là Đối với Máy tính và các máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán; máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy tính và các máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán; máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8470 Máy tính và các máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu loại bỏ túi có chức năng tính toán; máy kế toán; máy đóng dấu miễn cước bưu phí, máy bán vé và các loại máy tương tự, có gắn bộ phận tính toán; máy tính tiền.
             84701000 Máy tính điện tử có thể hoạt động không cần nguồn điện ngoài và máy ghi, sao và hiển thị dữ liệu, loại bỏ túi có chức năng tính toán
             84702100 Máy tính điện tử khác:Có gắn bộ phận in
             84702900 Loại khác
             84703000 Máy tính khác
             84705000 Máy tính tiền
      847090 Loại khác:
             84709010 Máy đóng dấu bưu phí
             84709020 Máy kế toán
             84709090 Loại khác