Phần mở đầu - 7102

Mã HS Việt Nam 7102 - Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát.

tra cứu mã hs số 7102của Việt Nam là Đối với Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kim cương, đã hoặc chưa được gia công, nhưng chưa được gắn hoặc nạm dát. ở Việt Nam.