Phần mở đầu - 0711

Mã HS Việt Nam 0711 - Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được.

tra cứu mã hs số 0711của Việt Nam là Đối với Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0711 Rau các loại đã bảo quản tạm thời (ví dụ, bằng khí sunphurơ, ngâm nước muối, ngâm nước lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác), nhưng không ăn ngay được.
      071120 Ôliu:
             07112010 Đã bảo quản bằng khí sunphurơ
             07112090 Loại khác
      071140 Dưa chuột và dưa chuột ri:
             07114010 Đã bảo quản bằng khí sunphurơ
             07114090 Loại khác
      071151 Nấm và nấm cục (nấm củ):Nấm thuộc chi Agaricus:
             07115110 Đã bảo quản bằng khí sunphurơ
             07115190 Loại khác
      071159 Loại khác:
             07115910 Đã bảo quản bằng khí sunphurơ
             07115990 Loại khác
      071190 Rau khác; hỗn hợp các loại rau:
             07119010 Ngô ngọt
             07119020 Ớt (quả thuộc chi Capsicum)
             07119031 Nụ bạch hoa:Đã bảo quản bằng khí sunphurơ
             07119039 Loại khác
             07119040 Hành tây, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ
             07119050 Hành tây, đã được bảo quản trừ loại được bảo quản bằng khí sunphurơ
             07119060 Loại khác, đã được bảo quản bằng khí sunphurơ
             07119090 Loại khác