Chương - 88

Mã HS Việt Nam 88 - Phương tiện bay, tầu vũ trụ, và các bộ phận của chúng

Tra cứu mã hs số 88 của Việt Nam là Đối với Phương tiện bay, tầu vũ trụ, và các bộ phận của chúng. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phương tiện bay, tầu vũ trụ, và các bộ phận của chúng ở Việt Nam.