Phần mở đầu - 0603

Mã HS Việt Nam 0603 - Cành hoa và nụ dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.

tra cứu mã hs số 0603của Việt Nam là Đối với Cành hoa và nụ dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cành hoa và nụ dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0603 Cành hoa và nụ dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.
             06031100 Tươi:Hoa hồng
             06031200 Hoa cẩm chướng
             06031300 Phong lan
             06031400 Hoa cúc
             06031500 Họ hoa ly
             06031900 Loại khác
             06039000 Loại khác