Phần mở đầu - 8421

Mã HS Việt Nam 8421 - Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí.

tra cứu mã hs số 8421của Việt Nam là Đối với Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8421 Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí.
             84211100 Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm:Máy tách kem
             84211200 Máy làm khô quần áo
      842119 Loại khác:
             84211910 Loại sử dụng sản xuất đường
             84211990 Loại khác
      842121 Máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế chất lỏng:Để lọc hoặc tinh chế nước:Công suất lọc không quá 500 lít/giờ:
             84212111 Công suất lọc không quá 500 lít/giờ:Máy và thiết bị lọc sử dụng trong gia đình
             84212119 Loại khác
             84212122 Công suất lọc trên 500 lít/giờ:Hoạt động bằng điện
             84212123 Không hoạt động bằng điện
      842122 Để lọc hoặc tinh chế đồ uống trừ nước:
             84212230 Hoạt động bằng điện, công suất trên 500 lít/giờ
             84212290 Loại khác
      842123 Bộ lọc dầu hoặc xăng cho động cơ đốt trong:
             84212311 Dùng cho các máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30:Bộ lọc dầu
             84212319 Loại khác
             84212321 Dùng cho xe có động cơ thuộc Chương 87:Bộ lọc dầu
             84212329 Loại khác
             84212391 Loại khác:Bộ lọc dầu
             84212399 Loại khác
      842129 Loại khác:
             84212910 Loại phù hợp sử dụng trong y tế hoặc phòng thí nghiệm
             84212920 Loại sử dụng trong sản xuất đường
             84212930 Loại sử dụng trong hoạt động khoan dầu
             84212940 Loại khác, thiết bị lọc xăng
             84212950 Loại khác, thiết bị lọc dầu
             84212990 Loại khác
      842131 Máy và thiết bị lọc hoặc tinh chế các loại khí:Bộ lọc khí nạp cho động cơ đốt trong:
             84213110 Dùng cho các máy thuộc nhóm 84.29 hoặc 84.30
             84213120 Dùng cho xe có động cơ thuộc Chương 87
             84213190 Loại khác
      842139 Loại khác:
             84213920 Máy lọc không khí
             84213990 Loại khác
      842191 Bộ phận:Của máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm:
             84219110 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8421.12.00
             84219120 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8421.19.10
             84219190 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8421.11.00 hoặc 8421.19.90
      842199 Loại khác:
             84219920 Lõi lọc của thiết bị lọc thuộc phân nhóm 8421.23
             84219930 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8421.31
             84219991 Loại khác:Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8421.29.20
             84219994 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8421.21.11
             84219995 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8421.23.11, 8421.23.19, 8421.23.91 hoặc 8421.23.99
             84219999 Loại khác