Phần mở đầu - 0406

Mã HS Việt Nam 0406 - Pho mát và sữa đông (curd).

tra cứu mã hs số 0406của Việt Nam là Đối với Pho mát và sữa đông (curd).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Pho mát và sữa đông (curd). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0406 Pho mát và sữa đông (curd).
      040610 Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey và sữa đông dùng làm pho mát:
             04061010 Pho mát tươi (chưa ủ chín hoặc chưa xử lý), kể cả pho mát whey
             04061020 Sữa đông (curd)
      040620 Pho mát đã xát nhỏ hoặc đã làm thành bột, của tất cả các loại:
             04062010 Đóng gói với trọng lượng cả bì trên 20 kg
             04062090 Loại khác
             04063000 Pho mát đã chế biến, chưa xát nhỏ hoặc chưa làm thành bột
             04064000 Pho mát vân xanh và pho mát khác có vân được sản xuất từ men Penicillium roqueforti
             04069000 Pho mát loại khác