Phần mở đầu - 0402

Mã HS Việt Nam 0402 - Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.

tra cứu mã hs số 0402của Việt Nam là Đối với Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0402 Sữa và kem, đã cô đặc hoặc đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác.
      040210 Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo, không quá 1,5% tính theo trọng lượng:
             04021041 Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác:Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên
             04021049 Loại khác
             04021091 Loại khác:Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên
             04021099 Loại khác
      040221 Dạng bột, hạt hoặc các thể rắn khác, có hàm lượng chất béo trên 1,5% tính theo trọng lượng:Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác:
             04022120 Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên
             04022190 Loại khác
      040229 Loại khác:
             04022920 Đóng gói với trọng lượng cả bì từ 20 kg trở lên
             04022990 Loại khác
             04029100 Loại khác:Chưa pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác
             04029900 Loại khác