Phần mở đầu - 0813

Mã HS Việt Nam 0813 - Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này.

tra cứu mã hs số 0813của Việt Nam là Đối với Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0813 Quả, khô, trừ các loại quả thuộc nhóm 08.01 đến 08.06; hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này.
             08131000 Quả mơ
             08132000 Quả mận đỏ
             08133000 Quả táo
      081340 Quả khác:
             08134010 Quả nhãn
             08134020 Quả me
             08134090 Quả khác
      081350 Hỗn hợp các loại quả hạch hoặc quả khô thuộc Chương này:
             08135010 Hạt điều hoặc quả hạch Brazil chiếm đa số về trọng lượng
             08135020 Quả hạch khác chiếm đa số về trọng lượng
             08135030 Quả chà là chiếm đa số về trọng lượng
             08135040 Quả bơ hoặc quả cam hoặc quả quýt (bao gồm quả quýt và quả quất) chiếm đa số về trọng lượng
             08135090 Loại khác