Phần mở đầu - 7307

Mã HS Việt Nam 7307 - Phụ kiện ghép nối cho ống và ống dẫn (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông), bằng sắt hoặc thép.

tra cứu mã hs số 7307của Việt Nam là Đối với Phụ kiện ghép nối cho ống và ống dẫn (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông), bằng sắt hoặc thép.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phụ kiện ghép nối cho ống và ống dẫn (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông), bằng sắt hoặc thép. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7307 Phụ kiện ghép nối cho ống và ống dẫn (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông), bằng sắt hoặc thép.
      730711 Phụ kiện dạng đúc:Bằng gang không dẻo:
             73071110 Phụ kiện của ống không có đầu nối
             73071190 Loại khác
             73071900 Loại khác
      730721 Loại khác, bằng thép không gỉ:Loại có mép bích để ghép nối:
             73072110 Có đường kính trong dưới 15 cm
             73072190 Loại khác
      730722 Loại ống khuỷu, khuỷu nối ống và măng sông có ren để ghép nối:
             73072210 Có đường kính trong dưới 15 cm
             73072290 Loại khác
      730723 Loại hàn giáp mối:
             73072310 Có đường kính trong dưới 15 cm
             73072390 Loại khác
      730729 Loại khác:
             73072910 Có đường kính trong dưới 15 cm
             73072990 Loại khác
      730791 Loại khác:Loại có mép bích để ghép nối:
             73079110 Có đường kính trong dưới 15 cm
             73079190 Loại khác
      730792 Loại ống khuỷu, khuỷu nối ống và măng sông có ren để ghép nối:
             73079210 Có đường kính trong dưới 15 cm
             73079290 Loại khác
      730793 Loại hàn giáp mối:
             73079310 Có đường kính trong dưới 15 cm
             73079390 Loại khác
      730799 Loai khác:
             73079910 Có đường kính trong dưới 15 cm
             73079990 Loại khác