Phần mở đầu - 0206

Mã HS Việt Nam 0206 - Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.

tra cứu mã hs số 0206của Việt Nam là Đối với Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0206 Phụ phẩm ăn được sau giết mổ của lợn, động vật họ trâu bò, cừu, dê, ngựa, la, lừa, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
             02061000 Của động vật họ trâu bò, tươi hoặc ướp lạnh
             02062100 Của động vật họ trâu bò, đông lạnh:Lưỡi
             02062200 Gan
             02062900 Loại khác
             02063000 Của lợn, tươi hoặc ướp lạnh
             02064100 Của lợn, đông lạnh:Gan
             02064900 Loại khác
             02068000 Loại khác, tươi hoặc ướp lạnh
             02069000 Loại khác, đông lạnh

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in