Phần mở đầu - 0105

Mã HS Việt Nam 0105 - Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.

tra cứu mã hs số 0105của Việt Nam là Đối với Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0105 Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi.
      010511 Loại trọng lượng không quá 185 g:Gà thuộc loài Gallus domesticus:
             01051110 Để nhân giống
             01051190 Loại khác
      010512 Gà tây:
             01051210 Để nhân giống
             01051290 Loại khác
      010513 Vịt, ngan:
             01051310 Để nhân giống
             01051390 Loại khác
      010514 Ngỗng:
             01051410 Để nhân giống
             01051490 Loại khác
      010515 Gà lôi:
             01051510 Gà lôi để nhân giống
             01051590 Loại khác
      010594 Loại khác:Gà thuộc loài Gallus domesticus:
             01059410 Để nhân giống, trừ gà chọi
             01059440 Gà chọi
             01059491 Loại khác:Trọng lượng không quá 2 kg
             01059499 Loại khác
      010599 Loại khác:
             01059910 Vịt, ngan để nhân giống
             01059920 Vịt, ngan loại khác
             01059930 Ngỗng, gà tây và gà lôi để nhân giống
             01059940 Ngỗng, gà tây và gà lôi loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in