Chương - 81

Mã HS Việt Nam 81 - Kim loại cơ bản khác; gốm kim loại; các sản phẩm của chúng

Tra cứu mã hs số 81 của Việt Nam là Đối với Kim loại cơ bản khác; gốm kim loại; các sản phẩm của chúng. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Kim loại cơ bản khác; gốm kim loại; các sản phẩm của chúng ở Việt Nam.

Chương - 81     Kim loại cơ bản khác; gốm kim loại; các sản phẩm của chúng
phần mở đầu mô tả món hàng
8101 Vonfram và các sản phẩm làm từ vonfram, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
8102 Molypđen và các sản phẩm làm từ molypđen, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
8103 Tantan và các sản phẩm làm từ tantan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
8104 Magie và các sản phẩm của magie, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
8105 Coban sten và các sản phẩm trung gian khác từ luyện coban; coban và các sản phẩm bằng coban, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
8106 Bismut và các sản phẩm làm từ bismut, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
8107 Cađimi và các sản phẩm làm từ cađimi, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
8108 Titan và các sản phẩm làm từ titan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
8109 Zircon và các sản phẩm làm từ zircon, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
8110 Antimon và các sản phẩm làm từ antimon, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
8111 Mangan và các sản phẩm làm từ mangan, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
8112 Beryli, crom, germani, vanadi, gali, hafini, indi, niobi (columbi), reni, tali, và các sản phẩm từ các kim loại này, kể cả phế liệu và mảnh vụn.
8113 Gốm kim loại và các sản phẩm làm từ gốm kim loại, kể cả phế liệu và mảnh vụn.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in