Chương - 40

Mã HS Việt Nam 40 - Cao su và các sản phẩm bằng cao su

Tra cứu mã hs số 40 của Việt Nam là Đối với Cao su và các sản phẩm bằng cao su. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cao su và các sản phẩm bằng cao su ở Việt Nam.

Chương - 40     Cao su và các sản phẩm bằng cao su
phần mở đầu mô tả món hàng
4001 Cao su tự nhiên, nhựa cây balata, nhựa két, nhựa cây cúc cao su, nhựa cây họ sacolasea và các loại nhựa tự nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.
4002 Cao su tổng hợp và các chất thay thế cao su dẫn xuất từ dầu, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải; hỗn hợp của một sản phẩm bất kỳ của nhóm 40.01 với một sản phẩm bất kỳ của nhóm này, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.
4003 Cao su tái sinh, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.
4004 Phế liệu, phế thải và mảnh vụn từ cao su (trừ cao su cứng) và bột và hạt thu được từ chúng.
4005 Cao su hỗn hợp, chưa lưu hóa, ở dạng nguyên sinh hoặc dạng tấm, lá hoặc dải.
4006 Các dạng khác (ví dụ, thanh, ống và dạng hình) và các sản phẩm khác (ví dụ, đĩa, vòng) bằng cao su chưa lưu hóa.
4007 Chỉ và dây bện bằng cao su lưu hóa.
4008 Tấm, lá, dải, thanh và dạng hình, bằng cao su lưu hoá trừ cao su cứng.
4009 Các loại ống, ống dẫn bằng cao su lưu hóa, trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện để ghép nối (ví dụ, các đoạn nối, khớp, khuỷu, vành đệm).
4010 Băng tải hoặc đai tải băng truyền (dây cu roa) hoặc đai truyền, bằng cao su lưu hóa.
4011 Lốp loại bơm hơi bằng cao su, chưa qua sử dụng.
4012 Lốp loại bơm hơi đã qua sử dụng hoặc đắp lại, bằng cao su; lốp đặc hoặc nửa đặc, hoa lốp và lót vành, bằng cao su.
4013 Săm các loại, bằng cao su.
4014 Sản phẩm vệ sinh hoặc y tế (kể cả núm vú cao su), bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng, có hoặc không kèm theo các phụ kiện lắp ráp bằng cao su cứng.
4015 Sản phẩm may mặc và đồ phụ trợ may mặc (kể cả găng tay, găng hở ngón và găng bao tay), dùng cho mọi mục đích, bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng.
4016 Các sản phẩm khác bằng cao su lưu hóa trừ cao su cứng.
4017 Cao su cứng (ví dụ, ebonit) ở các dạng, kể cả phế liệu và phế thải; các sản phẩm bằng cao su cứng.